කුරුලෑ පාලනය කරන්නේ කොහොමද?
(2019 June 30)

ජේෂ්ඨ වෛද්‍ය නිලධාරි සරත් ජයසූරිය මහතා කුරුලෑ පාලනය ආකාරය පිලිබද ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනියේ ෆැෂන් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනේ 2019 ජූනි මස 30 දින ලබා දුන් උපදෙස්.